Analiza akustyczna środowiska, przestrzeni zamkniętych i pomiary hałasu oraz drgań mechanicznych

Firma FutureSpace zajmuje się analizami akustycznymi w zakresie  środowiska i akustyki budowlanej, w tym akustyki wnętrz – szerzej: przestrzeni zamkniętych. Wykonujemy pomiary hałasu i drgań, projekty adaptacji akustycznych, a także audyty, ekspertyzy i oceny oddziaływania dróg, lini kolejowych, lotnisk oraz zakładów przemysłowych. Badamy zabezpieczenia przeciwhałasowe, w tym ekrany i projektujemy wyciszenia w przemyśle. Za działalność w ostatnim obszarze: hałasu przemysłowego i projektowania zabezpieczeń, dr inż. Marek Pierchała otrzymał ponad 14 międzynarodowych nagród – głównie nagród Ministrów i Prezydenta.

Analiza akustycza środowiska i pomiary hałasu

Oferujemy realizację badań i analiz akustycznych dla różnych rodzajów hałasu, w tym:

  • hałasu drogowego,
  • hałasu kolejowego,
  • hałasu lotniczego,
  • hałasu przemysłowego,
  • hałasu skumulowanego.

Badania i analizy wykonujemy na podstawie pomiaru hałasu na potrzeby określenia stanu środowiska oraz planów działań w zakresie ograniczenia emisji hałasu, tzw. koncepcji ograniczenia hałasu. Realizujemy pomocniczo do własnych badań:

  • pomiary meteorologiczne,
  • pomiary struktury i pomiary natężenia ruchu drogowego, ruchu kolejowego,
  • pomiary geodezyjne: geometrii obiektów, geometrii budynków, itp.

Przykładowa mapa rozkładu pola akustycznego w przekroju poprzecznym na podstawie pomiaru hałasu.

Rys. Przykładowa mapa rozkładu pola akustycznego w przekroju poprzecznym.

Zakres zlecanych nam prac dotyczy najczęściej opracowania: analiz akustycznych; analiz porealizacyjnych, raportów oddziaływania, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem, itd. Badania realizujemy przy użyciu uznanego w branży akustyki, oprogramowania do symulacji numerycznych środowiska, jak również przestrzeni zamkniętych. Stosowana metodyka badań umożliwia identyfikację poziomów dźwięku z błędem przybliżenia na poziomie ± 0,5 dB.

Realizujemy również pełen zakres badań i pomiarów w terenie, od pomiarów hałasu, poprzez pomiary skuteczności ekranów akustycznych, itp. Bazujemy zarówno na normach, jak również na licznych, własnych instrukcjach i metodykach badawczych.

Pomiary hałasu drogowego. Pomiary hałasu przy pomiarach skuteczności ekranów akustycznych.
Rys. Całodobowe pomiary hałasu drogowego. Rys. Pomiary skuteczności ekranów akustycznych.

Akustyka budowlana: usługi dla projektantów i inwestorów

Oferujemy inwestorom usługi w zakresie testowania lokalizacji, tj. oceny lokalizacji pod względem przydatności terenów inwestycyjnych do budowy,  w obszarze identyfikacji zagrożeń akustycznych.

Oferujemy projektantom usługi w zakresie:
– określania lokalizacji i orientacji budynków (np. mieszkalnych, szkół, przedszkoli), obiektów, np. placów zabaw,
– określania parametrów przegród budowlanych, m.in.: okien, nawiewników, drzwi, ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
– określania maksymalnego procentowego udział okien.

Akustyka budowlana: akustyka wnętrz

Akustyka wnętrz, w tym akustyka przestrzeni zamkniętych to jeden z najistotniejszych zakresów działania FutureSpace. To obszar, z którego założyciel FutureSpace dr inż. Marek Pierchała zrealizował swój unikalny w skali Europy doktorat, uzyskując stopień naukowy. Recenzentem doktoratu był śp. prof. zw. dr hab. Zbigniew Engel, uważany na twórcę współczesnej wibroakustyki na gruncie krajowym.
W zakresie akustyki wnętrz oferujemy prowadzenie:
– badań: pomiarów akustycznych oraz obliczeń numerycznych – symulacji komputerowych,
– projektów adaptacji akustycznych,
– projektów bezpieczeń przeciwhałasowych.

Realizujemy następujące pomiary akustyczne:
– pomiary czasu pogłosu RT i RT10 oraz T20; T30,
– pomiar czasu wczesnego zaniku EDT,
– pomiar przejrzystości C80,
– pomiar wyrazistości D50;
– pomiaru zrozumiałości mowy ludzkiej, w tym pomiary wskaźników: STI; STIPA; RASTI; CIS.
Pomiary wykonujemy zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, w jej trakcie (np. na etapie adaptacji akustycznych), jak i realizujemy pomiary odbiorowe – po zakończeniu inwestycji. Kolejną naszą przewagą jest fakt, iż pomiary realizujemy miernikami posiadającymi zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, które to mierniki posiadają kalibrację producenta oraz są okresowo wzorcowane, zgodnie z zapisami procedury wewnętrznej nadzoru nad WPiANB.

Czas pogłosu RT [s] dla poszczególnych pasm oktawowych, przed (seria 1) i po (seria 2) adaptacji akustycznej.
Rys. Czas pogłosu RT [s] dla poszczególnych pasm oktawowych, przed (seria 1: kolor błękitny) i po (seria 2: kolor pomarańczowy) adaptacji akustycznej.

Naszą silną stroną są obliczenia numeryczne – symulacje komputerowe rozchodzenia się fal akustycznych, z identyfikacją pola akustycznego. Symulacje te umożliwiają np.:
– dobór i rozmieszczenie sprzętu nagłośnieniowego,
– dobór i rozmieszczenie elementów stosowanych na potrzeby adaptacji akustycznej: przegród akustycznych, absorberów, dyfuzorów oraz pułapek basowych, a także elementów wystroju wnętrz: krzeseł, kotar, itd.,
– określenie warunków akustycznych po przeprowadzeniu inwestycji np. adaptacji.
Określenie warunków akustycznych w symulacjach komputerowych może być zrealizowane poprzez ocenę obiektywną: mierzalne – konkretne parametry, np. STI, EDT, RT, rozkłady pola akustycznego, itp.; oraz poprzez ocenę subiektywną, a więc auralizację dźwięku, pozwalającą „wczuć się” w walory akustyczne często jeszcze nieistniejącej przestrzeni.

Rys. Diagram dźwięku dla punktu w open space – wynik obliczeń numerycznych Rys. Rozkład pola akustyczne obliczony dla przestrzeni socjalnej w biurze

Oferujemy również realizację projektów adaptacji akustycznych na potrzeby np.:
– poprawy akustyki wnętrz sal koncertowych, a więc np. poprawy odbioru muzyki lub komunikatów słownych, itp.,
– utworzenia zróżnicowanych akustycznie przestrzeni, np. przestrzeni „cichych” w budynkach publicznych, biurach typu open space, punktach handlowo-usługowych, mieszkaniach, szkołach, etc.
Poprzez adekwatne do potrzeb „sterowanie” parametrami akustycznymi przestrzeni, takimi jak: współczynnik pochłaniania, współczynnik odbijania fal akustycznych, współczynnik izolacyjności akustycznej; możemy osiągnąć poprawę warunków akustycznych, dla przykładu: poprawić jakość transmisji komunikatów słownych, lecz także zmniejszyć poziom tła akustycznego. W praktyce realizujemy to stosując właściwe do tego celu ustroje akustyczne, które wcześniej podlegają weryfikacji poprzez badania – obliczenia numeryczne.

Dźwiękowe systemy ostrzegania – projektowanie i badania

Oferujemy projektowanie i badania dźwiękowych systemów ostrzegania – nazywanych potocznie w skrócie DSO. Nasz oferta obejmuje badania:
– pomiaru zrozumiałości mowy ludzkiej, w tym pomiary wskaźników: STI; STIPA; RASTI; CIS,
– pomiary głośności tła akustycznego,
– pomiary głośności komunikatów ewakuacyjnych Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.
Badania realizujemy zgodnie z wytycznymi PN-EN 60268-4:2014-12 oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Badania prowadzimy z użyciem certyfikowanych generatorów sygnałów STI, STIPA, itp.

Tab. Wyniki pomiarów wskaźnika zrozumiałości mowy.

FutureSpace posiada w tym zakresie własne unikalne metodyki badań, które sprawdzono na licznych zakładach przemysłowych – metodyki, które są również podstawą działania innych firm.

GIS (ang. Geographic information System)

Oferujemy tworzenie numerycznych modeli obiektów przemysłowych, dróg, linii kolejowych, a nawet całych miast, w tym również realizację zdjęć fotogrametrycznych, ortofotomap i skaningu lidarowego – z użyciem lotniczych platform załogowych oraz bezzałogowych. Fragment opracowanego numerycznego model terenu i jego pokrycia, jednego z polskich miast.
Rys. Fragment opracowanego numerycznego model terenu i jego pokrycia, jednego z polskich miast.
Fotogrametria lotnicza: zdjęcie z platformy załogowej.
Rys. Fotogrametria lotnicza: zdjęcie z platformy załogowej.

Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń

Oferujemy przeprowadzenie badań diagnostycznych maszyn i urządzeń technicznych, zwłaszcza będących elementami bloków energetycznych, w tym turbozespołów, generatorów, pomp, wentylatorów, młynów węglowych itd.
Celem badań jest identyfikacja stanu technicznego maszyn i urządzeń. Posiadamy doświadczenie w badaniach, analizach i ocenach, w których koreluje się wyniki pomiarów akustycznych, pomiarów drgań mechanicznych oraz pomiarów termowizyjnych.

Analiza szumów generatora w zakresie częstotliwości od 16 - 16 000 Hz.
Rys. Analiza szumów generatora w zakresie częstotliwości od 16 – 16 000 Hz.

Projektowanie maszyn i urządzeń

Oferujemy projektowanie niskoemisyjnych akustycznie maszyn i urządzeń oraz małego i dużego sprzętu gospodarstwa domowego.
Badamy i projektujemy również różnego rodzaju zabezpieczenia przeciwhałasowe, w tym ekrany akustyczne, tłumiki akustyczne, osłony i obudowy dźwiękochłonno-izolujące.

Doradztwo techniczne

Doradztwo i stała obsługa firm/instytucji publicznych w zakresie technik GIS, ochrony środowiska, a w szczególności ochrony przed hałasem i drganiami mechanicznymi. Prowadzimy również ciągły nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń.

Realizujemy nadzory inwestorskie nad realizacją budów/adaptacji. Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe, w powyżej wymienionych zakresach specjalizacji Firmy.


Działamy na terenie woj. śląskiego (Katowice, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Częstochowa) jak i całego kraju (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź. itp.)

Zapraszamy do współpracy!