Akty prawne

Poniżej zaprezentowano listę najważniejszych aktów prawnych oraz wymogów formalnych - norm w zakresie badań oraz ochrony przed hałasem oraz drganiami mechanicznymi.

FutureSpace posiada własną bibliotekę aktów prawnych oraz norm - korzystamy tylko i wyłącznie z leganych norm, które nabywamy w Polskim Komitecie Normalizacji.

Akty prawa międzynarodowego - prawodawstwo Unii Europejskiej

 • Dyrektywa Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiająca wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
 • Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
 • Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem)

Akty prawa krajowego

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140 poz. 824)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzaju wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2003 r. nr 18 poz. 164)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. nr 263 poz. 2022 t.j.)
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81 poz. 351 z póź. zm.)

Normy polskie i międzynarodowe

 • PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.
 • norma PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.
 • PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
 • PN-B-02151-2 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Cześć 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Cześć 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 • PN-ISO 10847:2002 Akustyka. Wyznaczanie „in-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów.
 • PN-EN 1793-1:2017 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku w warunkach rozproszonego pola.
 • PN-EN 1793-2:2018 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego.
 • PN-EN 1793-5:2016 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 5: Właściwości wewnętrzne. Wartości odbicia dźwięku w warunkach bezpośredniego pola akustycznego w miejscu zamontowania.
 • PN-EN 1793-6:2018 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda oznaczania własności akustycznych. Cześć 6: Podstawowe właściwości. Skuteczność izolacyjności od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych in situ.
 • PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 • PN-EN ISO 16283-2:2021-02 Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 • PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 • PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 • PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 • PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Głośniki.
 • PN-EN 60268-16:2005. Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy.

Korzystamy tylko z legalnych źródeł - polecamy stronę Polskiego Komitetu Normalizacji: www.pkn.pl

Inne wytyczne

 • Popielarczyk T. i inni: Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych. WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0004:2017. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Józefów k/Otwocka; 2017
 • Pierchała M.: Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych. Prace Naukowe – Monografie KOMAG nr 42, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 1-80; wyd., ISBN 978-83-60708-81-1