Co to jest analiza akustyczna i kiedy się ją wykonuje?

Analiza akustyczna to zespół działań obejmujących badania, analizy i oceny prowadzone przez akustyków dla rozwiązania problemów z dźwiękiem lub hałasem.

Wykonanie analizy akustycznej jest zasadne, o ile niezbędna jest odpowiedz na jedno z następujących pytań:

 • jakie jest oddziaływanie akustyczne (emisja hałasu) źródeł: instalacji / drogi / linii kolejowej / linii tramwajowej / portu / lotniska na środowisko?
 • jakie są główne źródła problemów z hałasem?
 • jak ograniczyć hałas w środowisku?
 • zastosowanie którego ze środków redukcji hałasu jest najbardziej odpowiednie: ekranów akustycznych, osłon / obudów dźwiękochłonno-izolujących, tłumików akustycznych, przegród o podwyższonej izolacyjności, itp. ?
 • jakie będą poziomy hałasu w środowisku / w przestrzeniach zamkniętych po ograniczeniu hałasu?
 • jaki jest obecnie czas pogłosu?
 • jaka jest obecnie zrozumiałość mowy?
 • jak poprawić zrozumiałość mowy?
 • jak zmniejszyć czas pogłosu?
 • jakie działania podjąć, aby ograniczyć przenoszenie hałasu?
 • jak zwiększyć izolacyjność akustyczną ścian / stropu?
analiza-akustyczna3

Co zawiera analiza akustyczna?

Najczęściej analiza akustyczna obejmuje:

 • pomiary akustyczne: pomiary równoważnego poziomu dźwięku A oraz poziomu dźwięku A w pasmach oktawowych / tercjowych
 • analizy widma
 • budowę modelu numerycznego na potrzeby symulacji komputerowej
 • obliczenia numeryczne potocznie zwane symulacją komputerową
 • analizy wyników pomiarów i badań
 • opracowanie koncepcji redukcji hałasu i/lub koncepcji poprawy warunków akustycznych
 • zdefiniowanie wytycznych dla zabezpieczeń przeciwhałasowych i/lub wytycznych adaptacji akustycznej
 • obliczenia szacowanych kosztów potencjalnej inwestycji
analiza-akustyczna1

Jakie wyróżniamy rodzaje analizy akustycznej?

Analiza akustyczna jest realizowana wg potrzeb podczas

 • projektowania lub dokonywania zmian, a więc jest wykonywana na etapie zamierzenia budowlanego, gdzie jest narzędziem niezbędnym dla projektantów / inwestorów do definiowania wytycznych projektowych, a także podejmowania decyzji, określania kosztów,
 • wykonawstwa / budowy, gdzie jest narzędziem dla kierownika budowy, pozwala na weryfikację czy prowadzenie prac budowlanych jest zgodne z wytycznymi projektowymi dla branży akustyki oraz czy pozwoli na osiągnięcie założonych celów / rezultatów,
 • odbiorowym / porealizacyjnym tzw. analiza porealizacyjna, gdzie pozwala na pełną weryfikację założeń przyjętych na etapie projektowania w korelacji z aktualnym obciążeniem instalacji / drogi - ruchu drogowego / ruchu kolejowego / ruchu lotniczego, itp.
 • eksploatacji / użytkowania, gdzie jest narzędziem dla służb środowiskowych / BHP / zarządów pozwalającym na ocenę aktualnego stanu oraz ustalenia kierunków dalszego działania dla zminimalizowania zagrożeń hałasem / poprawy akustyki.
analiza-akustyczna2

Obszary zastosowania analizy akustycznej

W zależności od obszaru zastosowania można wyróżnić:

 • Analiza akustyczna oddziaływania zakładu przemysłowego na środowisko
 • Analiza akustyczna oddziaływania drogi / linii kolejowej / linii tramwajowej / portu / lotniska na środowisko
 • Analiza akustyczna na stanowiskach pracy
 • Analiza akustyczna w przestrzeniach zamkniętych
 • Analiza akustyczna budynków mieszkalnych
Szukasz eksperta w zakresie akustyki i drgań?