Akustyka wnętrz

Akustyka wnętrz, w tym akustyka przestrzeni zamkniętych to jeden z najistotniejszych zakresów działania FutureSpace. To obszar, z którego założyciel FutureSpace dr inż. Marek Pierchała zrealizował swój unikalny w skali Europy doktorat, uzyskując stopień naukowy. Recenzentem doktoratu był śp. prof. zw. dr hab. Zbigniew Engel, uważany na twórcę współczesnej wibroakustyki na gruncie krajowym.

Pomiary akustyczne wnętrz - pomiary specjalistyczne

Realizujemy następujące specjalistyczne pomiary akustyczne, na potrzeby oceny warunków akustycznych wnętrz:

 • pomiary czasu pogłosu RT i RT10 oraz T20; T30,
 • pomiar czasu wczesnego zaniku EDT,
 • pomiar przejrzystości C80,
 • pomiar wyrazistości D50,
 • pomiar współczynnika odbić bocznych LF: Lateral energy fraction,
 • skuteczności odbić bocznych LE: Lateral Efficiency,
 • pomiaru zrozumiałości mowy ludzkiej, w tym pomiary wskaźników: STI; STIPA; CIS oraz dawniej powszechnie używanego wskaźnika RASTI;
 • pomiary odpowiedzi impulsowej pomieszczenia.

Pomiary wykonujemy zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, w jej trakcie: na etapie adaptacji akustycznych, jak i realizujemy pomiary odbiorowe – po zakończeniu inwestycji.

Typowe obiekty naszych badań to: szkoły [sale gimnastyczne, sale widowiskowe], przedszkola, szpitale, dworce kolejowe, pomieszczenia biurowe w tym open space, kościoły, hale widowiskowo-sportowe, kina, teatry, sale konferencyjne, budynki deweloperskie - mieszkania, itp.

Pomiary odbiorowe akustyczne hali widowiskowo-ssportowej.
Rys. Pomiary odbiorowe akustyczne hali widowiskowo-ssportowej.
Pomiary akustyczne pomieszczeń specjalnych.
Rys. Pomiary akustyczne pomieszczeń specjalnych.
Rys. Analiza odpowiedzi impulsowej pomieszczenia
Rys. Analiza odpowiedzi impulsowej pomieszczenia
Rys. Analiza w dziedzinie czasu i widma
Rys. Analiza w dziedzinie czasu i widma

Naszą przewagą w tym zakresie jest:

 • to, że pomiary realizujemy miernikami posiadającymi zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, które to mierniki posiadają kalibrację producenta oraz są okresowo wzorcowane, zgodnie z zapisami procedury wewnętrznej nadzoru nad WPiANB,
 • posiadana wiedza i doświadczenie nabyte w toku przeprowadzenia setek pomiar wnętrz i badań numerycznych - wiedzę zdobytą w tych dwóch zakresach działań od lat korelujemy z sobą zdobywając cenne doświadczenia.
Akustyka wnętrz - Czas pogłosu RT
Rys. Czas pogłosu RT [s] dla poszczególnych pasm oktawowych, przed (seria 1: kolor błękitny) i po (seria 2: kolor pomarańczowy) adaptacji akustycznej.
Pomiar czasu pogłosu RT
Rys. Pomiar czasu pogłosu RT [s].

Do realizacji pomiarów akustycznych przestrzeni zamkniętych dysponujemy:

 • certyfikowanym i wzorcowanym generatorem sygnałów akustycznych,
 • certyfikowanym i wzorcowanym wszechkierunkowym źródłem dźwięku,
 • certyfikowanym i wzorcowanym specjalistycznym miernikiem dźwięku,
 • wielokanałowym systemem pomiarowym do pomiarów specyficznych parametrów m.in. C50, C80, D80, itp. o częstotliwości próbkowania 192 kHz,
 • specjalistycznym okablowaniem najwyższej klasy,
 • certyfikowanym i wzorcowanym kalibratorem akustycznym.

Pomiary izolacyjności akustycznej ścian i stropów

Oferujemy pomiary izolacyjności przegród budowlanych:

 • pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian, stropów, itd. - pomiar zgodnie z normą: PN-EN ISO 16283-1:2014 (nowa norma) lub normą PN-EN ISO 140-5:1999 (stara norma),
 • pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów - pomiar zgodnie z normą: PN-EN ISO 16283-2:2021 (nowa norma) lub normą PN-EN ISO 140-7:2000 (stara norma).
Rys. Obliczona przez nas izolacyjność od dźwięków powietrznych.
Rys. Obliczona przez nas izolacyjność od dźwięków powietrznych.
Rys. Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.
Rys. Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.

Realizujemy pomiary izolacyjności akustycznej zarówno przegród zewnętrznych, jak i przegród wewnętrznych, stropów, dachów, itp. Często realizujemy pomiary izolacyjności akustycznej przegród pomiędzy szybami wind a pomieszczeniem/pomieszczeniami mieszkalnym.

Akustyka wnętrz - adaptacje akustyczne: badania i projekty

Naszą silną stroną są obliczenia numeryczne – symulacje komputerowe rozchodzenia się fal akustycznych, z identyfikacją pola akustycznego. Symulacje te umożliwiają np.:

 • dobór i rozmieszczenie sprzętu nagłośnieniowego: głośników, mikrofonów pomiarowych, itp.,
 • dobór i rozmieszczenie elementów stosowanych na potrzeby adaptacji akustycznej:
  • przegród akustycznych, absorberów, dyfuzorów oraz pułapek basowych, itp.,
  • elementów wystroju wnętrz: krzeseł, kotar, itp.,
 • określenie warunków akustycznych po przeprowadzeniu inwestycji np. adaptacji,
 • analizę poprawy warunków w kontekście nakładów inwestycyjnych.

Określenie warunków akustycznych w symulacjach komputerowych może być zrealizowane poprzez ocenę obiektywną: mierzalne i konkretne parametry, np. STI, EDT, RT, rozkłady pola akustycznego, itp.; oraz poprzez ocenę subiektywną, a więc auralizację dźwięku, pozwalającą „wczuć się” w walory akustyczne często jeszcze nieistniejących pomieszczeń.

Akustyka wnętrz - open space
Rys. Diagram dźwięku dla punktu w open space – wynik obliczeń numerycznych
Akustyka wnętrz - pole w mieszkaniu
Rys. Rozkład pola akustyczne obliczony dla przestrzeni socjalnej w biurze

Oferujemy również realizację projektów adaptacji akustycznych na potrzeby np.:

 • poprawy akustyki wnętrz sal koncertowych, a więc np. poprawy odbioru muzyki lub komunikatów słownych, itp.,
 • utworzenia zróżnicowanych akustycznie przestrzeni, np. przestrzeni „cichych” w budynkach publicznych, biurach typu open space, punktach handlowo-usługowych, mieszkaniach, szkołach, etc.

Poprzez adekwatne do potrzeb „sterowanie” parametrami akustycznymi przestrzeni, takimi jak:

 • współczynnik pochłaniania,
 • współczynnik odbijania fal akustycznych,
 • współczynnik izolacyjności akustycznej,
 • i wiele innych specyficznych parametrów: C80, D50, LF, LE, etc.;

możemy osiągnąć poprawę warunków akustycznych, dla przykładu: poprawić jakość transmisji komunikatów słownych, lecz także zmniejszyć poziom tła akustycznego. W praktyce realizujemy to stosując właściwe do tego celu ustroje akustyczne, które wcześniej podlegają weryfikacji poprzez badania – obliczenia numeryczne.

Projektowanie nowych wnętrz i przestrzeni

Bierzemy również udział w procesie projektowania nowych obiektów i/lub nowych pomieszczeń, uwzględniając ich przyszłe funkcje, np. nowe dworce, restauracje, sale widowiskowo-sportowe, audytoria, kina, sklepy, itd.

Oferowana przez nas usługa dotyczy nie tylko projektowania całym pomieszczeń, lecz również tworzenie skomplikowanych projektów [w tym projektów zastępczych / naprawczych] przegród takich jak: ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy, dachy i przegrody specjalne - w sytuacji, gdy występują specjalne wymogi akustyczne.
Do niezwykle precyzyjnego prognozowania parametrów projektowanych przegród stosujemy badania numeryczne z użyciem teorii cienkich płyt, które pozwalają na precyzyjne wyznaczenie, np.:

 • wskaźnika ważonej przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody,
 • wskaźnika pochłaniania przegrody.

Przy czym stosowane przez nas modele obliczeniowe były wielokrotnie kalibrowane i weryfikowane podczas licznych budów i prowadzonych badań odbiorowych. Poprzez to zdobyliśmy unikalne doświadczenie oraz dodatkową niepublikowaną nigdzie wiedzę w zakresie badań prognostycznych złożonych struktur przegród.

Rys. Schemat projektowanej struktury
Rys. Schemat projektowanej struktury
Rys. Obliczenia numeryczne transmisji przegrody
Rys. Obliczenia numeryczne transmisji przegrody

Akustyka wnętrz i projektowanie systemów nagłośnienia

Projektujemy instalacje dźwiękowych systemów nagłośnienia, m.in. dla sal widowiskowo-sportowych, sal rozpraw, dyskotek, kin, teatrów i tym podobnych obiektów specjalnych.

Projekty realizujący weryfikując założenia wynikające z naszego doświadczenia poprzez badania numeryczne - symulacje komputerowe rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni zamkniętej. Badania te prowadzimy z m.in. śledzeniem odbić fal akustycznych, analizą obiektywnych i subiektywnych parametrów oceny akustyki wnętrz.

Posiadane przez nas oprogramowanie umożliwia np. auralizację dźwięku, tj. odsłuch dźwięku z projektowanego (nieistniejącego) jeszcze systemu nagłośniania.

Oferowana przez nas usługa pozwala m.in. na określenie:

 • liczby i rodzajów systemów nagłośniania [głośników],
 • lokalizacji poszczególnych głośników,
 • kierunkowości głośników,
 • mocy akustycznej i innych specyficznych parametrów, oddzielnie do każdego głośnika;

jak również dobór wzmacniaczy, mikserów, systemów nagłośnienia bezprzewodowego, itp.

W tym przypadku możemy zaoferować nie tylko projekty akustyczne w obszarze ww. parametrów, lecz również dobór sprzętu i kompletne projekty wykonawcze oraz powykonawcze, z wskazaniem np. trasy przewodów głośnikowych / zasilających. Projekty te powstają z udziałem naszych projektantów posiadających właściwie uprawnienie dla instalacji nisko i wysokonapięciowych.

Rys. Projektowanie nagłośnienia sali koncertowej
Rys. Projektowanie nagłośnienia sali koncertowej