Hałas środowiskowy

Oferujemy realizację badań i analiz akustycznych dla różnych rodzajów hałasu, w tym:

 • hałasu drogowego,
 • hałasu kolejowego,
 • hałasu lotniczego,
 • hałasu przemysłowego,

a także

 • hałasu skumulowanego.

Zakres zlecanych nam prac dotyczy najczęściej opracowania: analiz akustycznych; analiz porealizacyjnych, raportów oddziaływania, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem, itd.

Badania realizujemy przy użyciu uznanego w branży akustyki, oprogramowania do symulacji numerycznych środowiska, jak również przestrzeni zamkniętych. Stosowana metodyka badań umożliwia identyfikację poziomów dźwięku z błędem przybliżenia na poziomie ± 0,5 dB.

Hałas środowiskowy - przemysłowy

W zakresie hałasu przemysłowego proponujemy realizację następujących usług:

 • pomiary akustyczne w środowisku,
 • pomiary źródeł dźwięku: maszyn, urządzeń i aparatów, w tym również elementów układów wentylacji takich jak czerpnie i wyrzutnie powietrza,
 • symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dźwięku - tzw. modele numeryczne,
 • opracowanie map rozkładu hałasu,
 • prognozowanie hałasu z użyciem symulacji komputerowych,
 • koncepcje ograniczenia emisji hałasu,
 • projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych:
  • ekranów akustycznych,
  • tłumików akustycznych,
  • obudów dźwiękochłonno-izolujących;
 • projektowanie harmonogramów czasu pracy źródeł dźwięku,
 • dobór ochronników słuchu dla pracowników,
 • wyznaczanie czasu pracy na stanowiskach pracy.

Pomiaru hałasu wykonujemy na potrzeby określenia stanu środowiska oraz planów działań w zakresie ograniczenia emisji hałasu, tzw. koncepcji ograniczenia hałasu. Realizujemy pomocniczo do własnych badań:

 • pomiary meteorologiczne,
 • pomiary struktury i pomiary natężenia ruchu drogowego, ruchu kolejowego,
 • pomiary geodezyjne: geometrii obiektów, geometrii budynków, itp.

Realizujemy również pełen zakres badań i pomiarów w terenie, od pomiarów hałasu, poprzez pomiary skuteczności ekranów akustycznych, itp. Bazujemy zarówno na normach, jak również na licznych, własnych instrukcjach i metodykach badawczych.

Hałas środowiskowy - przemysłowy - badanie hałasu
Rys. Pomiary emisji hałasu schładzacza wentylatorowego.
Hałas środowiskowy - przemysłowy - pomiar hałasu
Rys. Pomiar emisji hałasu wyrzutni powietrza.
Hałas przemysłowy - analiza emisji
Rys. Analiza emisji hałasu przemysłowego w punkcie obserwacji w środowisku.

...

Hałas środowiskowy - drogowy, kolejowy i tramwajowy

W zakresie hałasu drogowe, hałasu kolejowego oraz hałasu tramwajowego proponujemy realizację następujących usług:

 • pomiary akustyczne w środowisku,
 • symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dźwięku - tzw. modele numeryczne,
 • opracowanie map rozkładu hałasu,
 • prognozowanie hałasu z użyciem symulacji komputerowych,
 • koncepcje ograniczenia emisji hałasu,
 • opracowanie wytycznych do projektów organizacji ruchu, w tym: dobór najlepszych maksymalnych prędkości pojazdów,
 • projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych: ekranów akustycznych.
Pomiar hałasu drogowego
Rys. Całodobowe pomiary hałasu drogowego.
Pomiar skuteczności ekranów akustycznych
Rys. Pomiary skuteczności ekranów akustycznych.
Hałas kolejowy - pomiary całodobowe
Rys. Całodobowe pomiary hałasu kolejowego.

Opracowane przez nas modele numeryczne pozwalają na precyzyjne prognozowanie emisji hałasu dla nieistniejących lub planowanych do modernizacji dróg / linii kolejowych / linii tramwajowych. Maksymalny błąd przybliżenia takich badań wynosi ±2,5 dB.

Poprzez badania numeryczne możemy zweryfikować skuteczność kilku / kilkunastu wariantów zabezpieczeń przeciwhałasowych w kontekście kosztów potencjalnej inwestycji, określając przy tym szczegółowe parametry zabezpieczeń i ich najlepszą lokalizację.

Hałas środowiskowy - mapa rozkładu pola
Rys. Przykładowa mapa rozkładu pola akustycznego w przekroju poprzecznym.

Prowadząc badania numeryczne możemy nie tylko określać rozkłady pola akustycznego dla pory dnia i pory nocy, lecz również opracowywać mapy dla innych wskaźników, np.:

 • LDWN,
 • LN,
 • M,

tj. charakterystycznych między innymi dla map akustycznych w aspekcie zapisów Dyrektywy nr 2002/49/WE.

Obliczamy również rozkład pola akustycznych w przekrojach pomiarowych poprzecznych do dróg / linii kolejowych / linii tramwajowych. Identyfikujemy także poziomy dźwięku A dla różnych kondygnacji i różnych elewacji dla tzw. punktów fasadowych.

Hałas środowiskowy - rozkład pola
Rys. Rozkład pola akustycznego wzdłuż drogi: wskaźnik LAeq,N.

Hałas lotniczy

W obszarze badań i analiz hałasu lotniczego oferujemy:

 • pomiary akustyczne w środowisku: ciągły monitoring hałasu w ograniczonym czasie - podstawowo równocześnie do 3 pkt. pomiarowych,
 • pomiary emisji hałasu statków powietrznych: załogowych i bezzałogowych. Dla bezzałogowych statków powietrznych oferujemy również określenie maksymalnego zasięgu słyszalności statku,
 • modele propagacji hałasu z operacji na kręgu lotniskowym oraz w całej strefie ATZ / MATZ / CTR / TMA - posiadamy możliwość odtwarzania ścieżek statków powietrznych z użyciem historycznych danych z radarów wtórnych i / lub radarów pierwotnych,
 • mapy rozkładu hałasu dla pory dnia i pory nocy oraz różnego obciążenia ruchem statków powietrznych,
 • przygotowanie dokumentów formalnych: analizy porealizacyjną, przeglądy ekologiczne, etc.,
 • analizy ruchowe: ustalenie dopuszczalnej liczby operacji lotniczych dla poszczególnych typów statków powietrznych,
 • projektowanie ścieżek podejścia statków powietrznych optymalnych pod względem bezpieczeństwa i jednocześnie emisji hałasu,
 • koncepcje ograniczenia emisji hałasu,
 • projektowanie ekranów akustycznych / ekranów antypodmuchowych,
 • wyznaczanie granic OUG = obszarów ograniczonego użytkowania, zgodnie z wytycznymi POŚ.

Dotychczas braliśmy udział w realizacji badań i opracowaniu przeglądu ekologicznego m.in. dla jednego z największych w Polsce lotnisk wojskowych.

Hałas lotniczy
Rys. Badania emisji hałasu samolotu na płycie postojowej lotniska.