Klauzula RODO

 

Osoby przekazujące jakimkolwiek kanałem komunikacji firmie FutureSpace dane osobowe – zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest firma FutureSpace z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 72E/9.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w FutureSpace nadzoruje powołany do tego celu Inspektor Ochrony Danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez skrzynkę pocztową: iod@futurespace.pl lub przesyłając korespondencję na adres podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [na dole strony zamieszczono link do przedmiotowego rozporządzenia].

4. Przetwarzania danych osobowych przez firmę FutureSpace realizowane jest na potrzeby:
a). udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję,
b). przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty - wyłącznie z uwagi na czas związania ofertą,
c). wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
d). zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy stronami: firmą FutureSpace i jej pracownikami, a Panią/Panem.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach, podmioty realizujące prace zlecone przez firmę FutureSpace w tym m.in. firma BFK PARTNERS Sp. z o.o. realizująca obsługę firmy w zakresie księgowości, podatków i kadr.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a). niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję,
b). przez okres realizacji umowy lub okres jej trwałości tj. udzielonej gwarancji, obowiązywania rękojmi, terminu płatności faktur, itp.
Po tym okresie dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych spraw/roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a). prawo dostępu do treści danych,
b). prawo do sprostowania danych,
c). prawo do usunięcia danych,
d). prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
e). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe dotyczy sytuacji, w której Pani/Pan uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, realizacji umowy lub do zapewnienia możliwości komunikacji pomiędzy stronami.

Pod pojęciem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Stosowanie RODO w praktyce polega w FutureSpace m.in. na:

  • przetwarzaniu danych wyłącznie w sytuacji uzyskania niewymuszonej zgody oraz w okresie, w którym jest to dopuszczone,
  • używaniu niszczarek w procesie zakończenia przetwarzania danych,
  • przetwarzaniu danych wyłącznie z użyciem własnej infrastruktury - w tym własnych serwerów zabezpieczonych poprzez firewall oraz adekwatne oprogramowanie,
  • okresowe audyty wewnętrzne sieci LAN,
  • szyfrowanie wszystkich przetwarzanych danych oraz  szyfrowanie transmisji,
  • zakaz przetwarzania danych osobowych w zewnętrznych serwisach lub z ich użyciem,
  • zakaz korzystania z zewnętrznych serwisów do przekazywania plików,
  • stosowanie certyfikatów S/MIME w korespondencji elektronicznej,
  • prowadzeniu okresowej analizy ryzyka oraz podejmowaniu działań zaradczych do zidentyfikowanych obszarów ryzyka,
  • świadomość, iż to człowiek jest w każdym przypadku największym czynnikiem ryzyka nieprawidłowego przetwarzania.