Dźwiękowe systemy ostrzegania

Realizujemy pomiary odbiorowe, okresowe i kontrolne oraz projektujemy Dźwiękowe Systemy Ostrzegania nazywane potocznie DSO. Ten sam zakres prac realizujemy również dla systemów uproszonych: Systemów Ostrzegania / Systemów Alarmowania o Zagrożeniach, które podlegają mniejszym rygorom formalno-prawnym. Powyższe dotyczy zarówno systemów:

  • obiektowych - stosowanych w np. budynkach biurowych, kinach, szpitalach, itp.
  • przemysłowych,
  • jak i systemów miejskich.

Posiadamy znaczące doświadczenie w projektowaniu i badaniach złożonych Dźwiękowych Systemów Ostrzegania dla dużych zakładów przemysłowych zwłaszcza petrochemicznych i chemicznych. Dotąd projektowaliśmy w Dźwiękowe Systemy Ostrzegania oraz Systemy Ostrzegania, dla największych polskich firm petrochemicznych.

Projektując Dźwiękowe Systemy Ostrzegania prowadzimy również numeryczną analizę - weryfikację założeń poprzez symulacje komputerowe rozkładu pola akustycznego. Podczas tych analiz weryfikujemy zasięgi oddziaływania poszczególnych syren dźwiękowych systemów ostrzegania, zgodnie z normą ISO 9613-2:1996 przy uwzględnieniu rzeczywistej rzeźby terenu z dokładnością rzędnych od 0,5 do 0,1 m [dokładność rzeźby terenu względem rzeźby rzeczywistej jest zależna od potrzeb i dostępnych danych]. Analizy te uwzględniają przegrody na drodze propagacji, takie jak budynki, wiaty technologiczne, kontenery, parawany, reaktory, zbiorniki, itp.

FutureSpace była pierwszą firma w Polce, która opracowała własną metodykę projektowania Dźwiękowych systemów ostrzegania bazującą na modelowaniu numerycznym rozprzestrzeniania się fal i złożonych analizach komputerowych. Jej zastosowanie pozwala z większą pewnością prognozować słyszalność syren, również w warunkach złożonych przestrzennie instalacji przemysłowych - to zaś pozwala znaczącą obniżyć koszty inwestycji poprzez zmniejszenie liczby syren w instalacji.

Oprócz badań i projektowania zewnętrznych Dźwiękowych Systemów Ostrzegania i Systemów Ostrzegania realizujemy usługi dla zakresu badań i projektowania systemów w przestrzeniach zamkniętych w budynkach / pomieszczeniach.

Pomiary głośności tła akustycznego.
Rys. Pomiary głośności tła akustycznego.
Rys. Pomiary skuteczności systemu DSO na terenie szpitala.
Rys. Pomiary skuteczności systemu DSO na terenie szpitala.

Nasz oferta pomiarów i badań akustycznych Dźwiękowych Systemów Ostrzegania - DSO obejmuje następujące usługi:

  • pomiaru zrozumiałości mowy ludzkiej, w tym typowych pomiary wskaźników weryfikacyjnych: STI; STIPA; RASTI; CIS,
  • pomiary głośności tła akustycznego,
  • pomiary głośności komunikatów ewakuacyjnych Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

Badania realizujemy zgodnie z wytycznymi PN-EN 60268-4:2014-12 oraz co w tym przypadku najistotniejsze: Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Badania prowadzimy z użyciem certyfikowanych generatorów sygnałów STI, STIPA, przy użyciu sprzętu: mierników, mikrofonów i kalibratorów klasy 1, posiadającego zatwierdzenie decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz podlegających wzorcowaniu w właściwych do tego celu zewnętrznych laboratoriach wzorcujących zatwierdzonych przez PCA.

Pomiary STI-STIPA-CIS2
Tab. Wyniki pomiarów wskaźnika zrozumiałości mowy.