Publikacje naukowe pracowników

Publikacje książkowe:

Publikacje w czasopismach:

Publikacja książkowa

Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych

Gliwice 2014, s.1-80, il., bibliogr. 112 poz.
ISBN 978-83-60708-81-1

Wydawnictwo naukowe: Instytut KOMAG

cena egz. 35,00 zł

Publikacje naukowe - Marek Pierchała

Obiekty energetyczne zaliczane są do instalacji o znaczeniu strategicznym. Wynikające z tego cechy badanych obiektów, znacząco utrudnia prowadzenie badań i analiz akustycznych.

Stąd też zrodziła się potrzeba weryfikacji i porównania dostępnych metodyk w trudnych warunkach badawczych obiektów energetycznych. Spośród dostępnych metodyk analizowano metodyki oparte na normie PN-IEC 1063:1996, normie PN-EN ISO 3744:1999, jak również pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Przedmiotem niniejszej monografii są pomiary akustyczne i badania numeryczne nad rozkładem pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych.

Badania przeprowadzono dla typowego obiektu energetycznego. Objęły trzy serie pomiarów akustycznych: seria pierwsza dla obciążenia bloku energetycznego 100% PN, seria druga przy obciążeniu 60% PN i trzecia obejmująca pomiar tła akustycznego. Ponadto opracowano trzy modele akustyczne celem dokonania oceny metodyk: model wg PN-IEC 1063:1996, PN-EN ISO 3744:1999 i model autorski. Każdy z modeli akustycznych wykonano dla obciążenia nominalnego i minimalnego (60% PN). Ponadto przeprowadzono szereg pomiarów ciągłych, w tym pomiary podczas rozruchu gwarancyjnego bloku energetycznego.

Badania weryfikacyjne potwierdziły, że do analizy obiektów energetycznych o złożonej strukturze przestrzennej, należy stosować metodykę opartą na pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Metodyka ta umożliwia uzyskanie w badaniach numerycznych rozkładu pola akustycznego, bliższego rozkładowi rzeczywistemu aniżeli ma to miejsce w przypadku klasycznych metodyk badań. Badania weryfikacyjne przeprowadzone dla drugiej serii, potwierdzają konkluzje wyciągnięte na podstawie pierwszej serii badań.

Stwierdzono także, iż zmiana obciążenia bloku energetycznego, związana jest z istotnymi zmianami emisji dźwięku. Charakter tych zmian zależy od budowy poszczególnych maszyn i urządzeń, zaś dla części z nich obserwuje się zwiększenie emisji dźwięku wraz ze zmniejszeniem obciążenia.